Om enkäten

Under våren 2022 genomförde Konvoj en enkätundersökning om scheman och schemaläggning riktad till alla som arbetar i eller med den kommunala vård- och omsorgssektorn. Totalt deltog 1530 personer i enkätundersökningen från 246 olika kommuner.

Enkäten omnämnd i media

Kommunalarbetaren har rapporterat om Konvojs enkätundersökning. Läs Kommunalarbetarens artikel här.

Webinarium

Den 9:e maj 2022 presenterades enkätresultatet och diskuterades av en expertpanel i ett webinarium. Du kan se webinariet i efterhand här.

Om frågorna och en öppen ansats

Enkäten bestod av fritextfrågor om scheman och schemaläggning, samt en handfull kategorifrågor om bland annat yrkesroll, kommun, verksamhetsområde, kön och ålder. Den genomsnittliga enkätdeltagaren spenderade strax över 15 minuter på att besvara enkäten och skrev 155 ord, vilket motsvarar drygt en tredjedels A4-sida.

Undersökningen utgick från en öppen ansats där respondenterna helt fritt fick svara på breda och öppet ställda frågor. En öppen ansats ger mer tillförlitliga resultat eftersom det närmre och mer nyanserat speglar respondenternas egna åsikter, jämfört med exempelvis skalor och flervalsfrågor. Det ger också ett rikare och bredare enkätresultat, eftersom respondenterna uppmuntras dela med sig av det som är viktigast för just dem, istället för att bli begränsade av förutfattade meningar hos skaparen av enkäten.